Coreopsis gladiata Walter  
Family: Asteraceae
Coastal-Plain Tickseed
[Coreopsis angustifolia Pav. ex DC.,  more]
Coreopsis gladiata image