Cryptostegia grandiflora R.Br.  
Family: Apocynaceae
Palay Rubbervine,  more...
[Cryptostegia grandifolia R. Br.,  more]
Cryptostegia grandiflora image
Sue Carnahan  
Cryptostegia grandiflora image
Sue Carnahan  
Cryptostegia grandiflora image
Marie Fourdrigniez  
Cryptostegia grandiflora image
Sue Carnahan  
Cryptostegia grandiflora image
Sue Carnahan  
Cryptostegia grandiflora image
Marie Fourdrigniez  
Cryptostegia grandiflora image
Sue Carnahan  
Cryptostegia grandiflora image
Sue Carnahan  
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Mona Terwedow  
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image
Cryptostegia grandiflora image