Glandularia × hybrida (Groenl. & Rümpler) G. L. Nesom & Pruski   (redirected from: Glandularia X hybrida (Grönland & Rümpler) G.L. Nesom & Pruski)
Family: Verbenaceae
Garden Vervain
[Glandularia hybrida,  more]
Glandularia × hybrida image
Valter Jacinto  
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Ivo AntuÅ¡ek  
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image
Glandularia × hybrida image